REGULAMIN SZKOLEŃ

§ 1.

DEFINICJE

Organizator – CORAB S.A. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-547, przy ul. Michała Kajki 4, wpisana  pod numerem 0000950779 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 739-020-77-57 o kapitale zakładowym w wysokości 1.184.000,00 zł w całości wpłaconym, zwana dalej CORAB, Corab Akademią lub Sprzedawcą. Adres do kontaktu Corab S.A. ul. Bublewicza 8, 10-417 Olsztyn, adres email: szkolenia@corab.com.pl, tel.: 734 904 820.
Uczestnik –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mająca wziąć udział w Szkoleniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wskazana przez Klienta; w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Przedsiębiorca traktowany jak Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą,  ale nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, zgłaszająca chęć udziału siebie samej i/lub wyznaczonych przez siebie Uczestników w Szkoleniu, która zobowiązała się do uiszczenia opłaty za Szkolenie.
Oferta – oferta Szkolenia dostępna na stronie internetowej Organizatora.
Szkolenie – Szkolenie będące  przedmiotem  Oferty  Organizatora.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym https://szkolenia.corab.pl  
Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje  o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta PRO lub Konta
Basic
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Szkoleń do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży Szkolenia, w tym sposobu płatności.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Szkolenia lub Szkoleń.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Szkolenia do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości.
Regulamin – niniejszy Regulamin Szkoleń, dotyczący zasad kupowania i przeprowadzania Szkoleń, obowiązujący od 1.09.2022 r. do odwołania;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

§ 2.

KONTAKT Z AKADEMIĄ CORAB

Adres Sprzedawcy: CORAB S.A. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-547, przy ul. Michała Kajki 4.
Adres e-mail Sprzedawcy: szkolenia@corab.com.pl.
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym paragrafie.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezakłócone funkcjonowanie sieci Internet  oraz za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich za które odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność Sprzedawcy  nie obejmuje również możliwości nawiązania niezakłóconego i zgodnego z celem Regulaminu połączenia pomiędzy Sklepem a infrastrukturą techniczną Klienta.
Do przeglądania Oferty Sklepu nie wymaga się zakładania Konta. Składanie zamówień możliwe  jest wyłącznie przez Klienta z Kontem.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Klient i Uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy sprzedaży dotyczącej Szkolenia, a składając Zamówienie każdy z nich z osobna oświadcza, że wyraża zgodę  na jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania tego Regulaminu, traktując jego treść jako treść zawartej umowy sprzedaży Szkolenia.
Udział w Szkoleniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie  jego wizerunku w promocji działań podejmowanych przez Organizatora.
Klient zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych  na koncie Klienta.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia błędnych  lub nieprawdziwych danych Klienta i /lub Uczestnika(-ów) na Koncie.
Poza umożliwieniem udziału w Szkoleniu, Organizator zapewnia Uczestnikowi imienny certyfikat ukończenia Szkolenia.

§ 4.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

Zakupu Szkolenia mogą dokonać wyłącznie Klienci posiadający Konto.  
Klient może założyć jedno z dwóch rodzajów Kont:
Konto Pro - (firmy instalatorskie posiadające uprawnienia SEP lub UDT, bądź hurtownie elektryczne).  Aktywacja Konta następuje po weryfikacji danych i skanu dokumentów potwierdzających uprawnienia przez Dział Contact Center.
Zakładając konto PRO Klient ma dostęp także do innych systemów firmy Corab - m.in. E-hurtowni  i Konfiguratora.
 
Konto Basic – przeznaczone dla pozostałych Klientów. Aktywacja konta następuje natychmiast  po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji.
Założenie każdego Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika/adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.  

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY

W celu zakupu Szkolenia należy:

  • Wejść na stronę Sklepu i zalogować się.
  • Wybrać Szkolenie, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” 
  • Kliknąć przycisk “Realizuj Zamówienie” przejść do podsumowania Zamówienia;
  • Zaznaczyć „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług zawartymi w regulaminie.” 
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie.
  • Kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Zawarcie umowy sprzedaży Szkolenia między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
 
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany  w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Szkolenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży Szkolenia między Klientem a Sprzedawcą o treści określonej  w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie.

§ 6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest:

  • zakup Szkolenia przez Klienta w Sklepie;
  • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
  • dokonanie opłaty za Szkolenie.

§ 7.

PŁATNOŚĆ

Łączna cena z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Szkolenia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT zostanie podana przed wybraniem przez Klienta w Sklepie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Klient ma do wyboru następujące metody płatności – Przelewy24, Blik, przelew tradycyjny.  Po opłaceniu Zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty środków tytułem zapłaty ceny za Szkolenie, Klient otrzymuje potwierdzenie wpisania na listę Uczestników Szkolenia wraz z podaniem wybranej  przez Klienta daty kiedy się ono odbędzie.  
Klient dokonując zakupu Szkolenia i wybierając jako formę zapłaty „przelew tradycyjny”, zobowiązany jest do zapłaty ceny z tytułu zakupu Szkolenia, nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych  przed planowaną datą Szkolenia. Brak zapłaty w tym terminie będzie traktowany jako odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży Szkolenia, którego ta zapłata dotyczy.

§ 8.

REZYGNACJA /PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Szkolenia, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia do rozpoczęcia 10 (dziesiątego) dnia roboczego przed terminem Szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Szkolenia złożone po tym terminie będzie bezskuteczne. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia Klient otrzyma środki wpłacone tytułem ceny  jego sprzedaży niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia takiego odstąpienia.
Klient ma możliwość wielokrotnej zmiany terminu Szkolenia poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia do rozpoczęcia 10 (dziesiątego) dnia roboczego przed planowanym Szkoleniem  i ze wskazaniem nowego terminu Szkolenia.  
Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument  ma prawo  do odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie nie wymaga uzasadnienia, a Klient nie ponosi jego kosztów. Do zachowania terminu  na odstąpienie od umowy sprzedaży Szkolenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@corab.com.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać określenie Szkolenia, którego dotyczy,  tj. co najmniej nazwę, datę, godzinę Szkolenia, a także firmę i adres Klienta.  
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Szkolenia może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
Organizator niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia Klienta, potwierdza jego otrzymanie oraz skreśla Klienta z listy Uczestników Szkolenia (w tym ewentualnych zgłoszonych przez Klienta Uczestników)  i w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odstąpienia dokonuje zwrotu opłaty za Szkolenie w pełnej wysokości (o ile opłata została dokonana), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
W przypadku gdy umowa sprzedaży Szkolenia zawarta przez Klienta będącego Konsumentem  lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument przewiduje, że ma się ono odbyć przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, uznaje się, że taki Klient wybierając w Sklepie oświadczenie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, złożył Organizatorowi wyraźne oświadczenie zawierające żądanie wykonania tej umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, co spowoduje utratę przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia z chwilą wykonania umowy przez Organizatora i co będzie miało ten skutek, że Klient będzie miał obowiązek zapłaty  za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy sprzedaży Szkolenia.

§ 9.

ZMIANY I ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA

Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o każdym przypadku przewidywanego przez Organizatora opóźnienia w wykonaniu Szkolenia. W sytuacji określonej  w zdaniu poprzednim Klient będzie uprawniony do:
a)    odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia najpóźniej w dniu kiedy Szkolenie miało się odbyć lub  
b)    do udziału w Szkoleniu w kolejnym terminie określonym przez Organizatora. Oświadczenie  o odstąpieniu może być złożone na adres mailowy Organizatora wskazany w § 2 Regulaminu. Brak odstąpienia od umowy sprzedaży Szkolenia w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie będzie traktowany jako zgoda Klienta na udział w Szkoleniu w nowym terminie określonym przez Organizatora. W przypadku zaś odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Szkolenia, Organizator będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi wpłaconych  przez niego środków w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu Szkolenia Organizator, poza zwrotem na rzecz Klienta otrzymanych od niego świadczeń na skutek odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży Szkolenia,  nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta żadnych świadczeń bez względu na podstawę  ich naliczenia i ich tytuł prawny, a w tym do zapłaty świadczeń tytułem naprawienia szkody, utraconych korzyści, kar naliczonych przez osoby trzecie, kosztów przestoju pracowników, itp.

§ 10.

REKLAMACJE

Uczestnik i Klient może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w formie pisemnej w terminie  14 (czternastu) dni od daty zakończenia Szkolenia.
Reklamacje prosimy kierować na adres Organizatora wskazany na pierwszej stronie Regulaminu  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkolenia@corab.com.pl  
Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania i w tym okresie Organizator poinformuje Klienta o sposobie ich rozpatrzenia.
Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (firma, imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej), nazwę i termin Szkolenia, powód reklamacji.

§ 11.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POUFNOŚĆ

Akceptując Regulamin, Uczestnik oraz Klient zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich danych dotyczących organizacji i Szkolenia, m.in.: materiałów szkoleniowych, danych dotyczących wykładowców oraz innych Uczestników Szkolenia. Akceptuje, że te dane są objęte tajemnicą handlową Organizatora.
 
Uczestnikowi nie ma prawa rejestrowania obrazu i/lub dźwięku w trakcie Szkolenia,  chyba że Organizator wcześniej wyrazi  na to pisemną zgodę.
 
Uczestnik otrzymuje na szkoleniu materiały szkoleniowe i może je wykorzystywać wyłącznie na użytek własny. Nie może udostępniać ich innym podmiotom.  
 
W najszerszym prawem przewidzianym zakresie Organizator zachowuje wszelkie i wyłączne prawa autorskie majątkowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do utworów zawartych  w sporządzonych materiałach szkoleniowych oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych  i/lub udostępnionych przez Organizatora w wykonaniu umowy sprzedaży Szkolenia, w tym tych,  które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Poza licencją opisaną poniżej Uczestnik  i / lub Klient nie nabywa do nich żadnych innych praw lub roszczeń.
 
Uczestnik otrzymuje od Organizatora niewyłączną licencję na korzystanie z dokumentów  lub materiałów przekazanych Uczestnikowi. Licencja ta zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty pierwszego przekazania dokumentu lub materiału, mającego cechy utworu  w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, bez względu na formę jego utrwalenia.  
 
Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji wchodzi w skład ceny za Szkolenie.
 
Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – przechowywanie jednego egzemplarza utworu  na jednym wybranym przez Uczestnika nośniku danych oraz jego jeden wydruk w formie papierowej dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo;
w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie i odtworzenie utworu na wyłączny użytek Uczestnika.
 
Licencja nie obejmuje i nie przyznaje Klientowi / Uczestnikowi prawa do dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi  na polach eksploatacji określonych w Regulaminie.
 
Klientowi / Uczestnikowi nie przysługuje prawo do rozporządzania materiałami oraz dokumentami  w sposób inny niż określony w warunkach niniejszej licencji. Zabronione są w szczególności działania polegające na oddaniu w najem, użyczeniu, wypożyczeniu, wymianie lub oferowaniu do sprzedaży materiałów przekazanych Klientowi / Uczestnikowi w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży Szkolenia.

§ 12.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:
1.    Administratorem danych osobowych jest Corab S.A. z siedzibą przy ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn,  NIP 739-020-77-57, REGON 510519084, KRS 0000950779, tel. 89 535 17 90,  email: corab@corab.com.pl (dalej: Administrator, Organizator).
2.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny  lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@idpo.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta oraz zawarcie i wykonanie Umowy
Sprzedaży Produktu,
b)    umożliwienie Uczestnikowi udziału w Szkoleniu,
c)    prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych są:
a)    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,  której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.  
b)    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”.  
5.    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa, a także podmiotom współorganizującym szkolenie, zapewniającym wsparcie techniczne i merytoryczne.
6.    Dane osobowe będą co czasu osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia Umowy. Odmowa  ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy.
8.    Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO stosownie do kontekstu i celu przetwarzania:
a)    prawo dostępu do danych osobowych;
b)    prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
c)    prawo do usunięcia danych;
d)    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
f)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie  i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;
g)    prawo, by nie podlegać profilowaniu;
h)    prawo do przenoszenia danych.
9.    Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co  nie wywołuje wobec osoby,  której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

§ 13.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Klientów, Uczestników lub osób trzecich, w związku z lub na skutek wykorzystania przez nich informacji w sposób niezgodny  z ich przeznaczeniem lub ich treścią.
Przekazane w trakcie Szkolenia informacje nie są objęte gwarancją.
Przekazane w trakcie Szkolenia informacje są przekazywane „w stanie w jakim są”, co nie może  być traktowane jako przekazanie przez Organizatora informacji w stanie zupełnym  lub odpowiadającym potrzebom, czy oczekiwaniom Klienta, o których Organizator nie został wyraźnie poinformowany i na które wyraźnie nie wyraził zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Korespondencja dotycząca Szkolenia przesyłana będzie na adres poczty elektronicznej Klienta  i/lub Uczestnika, podany na Koncie i stanowić będzie tajemnicę handlową.
Wszelkie pytania dotyczące Szkolenia prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej  pod  adresem: szkolenia@corab.com.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami traktowanymi jak Konsumenci (w odpowiedniej części) i Konsumentów: Ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

ZAŁĄCZNIK NR 1