POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Corab S.A. z siedzibą przy ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn,
NIP 739-020-77-57, REGON 510519084, KRS 0000950779, tel. 89 535 17 90,
email: corab@corab.com.pl (dalej: Administrator, Organizator).
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny
lub pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@idpo.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta oraz zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży Produktu,
b) umożliwienie Uczestnikowi udziału w Szkoleniu,
c) prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa, a także podmiotom współorganizującym szkolenie, zapewniającym wsparcie techniczne i merytoryczne.
6. Dane osobowe będą co czasu osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia Umowy. Odmowa
ich podania uniemożliwi zawarcie Umowy.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO stosownie do kontekstu i celu przetwarzania:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie
i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;
g) prawo, by nie podlegać profilowaniu;
h) prawo do przenoszenia danych.
Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co nie wywołuje wobec osoby,
której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

 

POLITYKA COOKIES

Polityka plików "cookies” w serwisie szkolenia.corab.pl

Corab S.A. ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950779. Kapitał zakładowy: 1.184.000,00 zł w pełni wpłacony. (dalej Corab) pragnie poinformować, że w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu corab.pl na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej "cookies”).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać prawidłowo.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences